Betaling til Thula Private Lodge:
Når jeres ophold/ture bookes, skal depositum, 40 % af opholdets/turenes pris eller det fulde beløb, betales med det samme.

Restbeløbet skal betales inden 10 dage efter bekræftelse fra Thula Private Lodge – hvis andet ikke er aftalt. Tilmelding er bindende, når depositum er betalt. 

 Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er Thula Private Lodge i sin fulde ret til at annullere opholdet og beholde evt. indbetalt depositum.

Benyt venligst dit ordre-ID som betalingsreference.
 

Bank oplysninger:Thula Private Lodge (Pty) Ltd

FIRST NATIONAL BANK (FNB) – PHALABORWA

15 WILGER AVENUE

ZA-1389 Phalaborwa

Konto nr. 6281 4465 565

Branch Code: 5246

Swift kode: FIRNZAJJ

Iban: 62814465565

 

Priser: 

Priserne på Thula Private Lodge er nævnt i Sydafrikanske Rand ZAR. og inklusiv div. moms & skatter. 

FORCE MAJEURE:Thula Private Lodge forbeholder sig ret til at annullere samtlige bookninger til enhver tid i tilfælde af force majeure (krigslignende handlinger, strejke, naturbegivenheder eller andre begivenheder uden for vor indflydelse). I tilfælde af annullering ved force majeure refunderer Thula Private Lodge det samlede indbetalte beløb. Der kan ikke stilles krav om yderligere erstatning eller refusion.

Thula Private Lodge forbeholder sig ret til ændringer i turprogrammet, der er nødvendiggjort af force majeure. 

Reklamation: Opstår der uforudsete ting eller problemer på opholdet, skal Thula Private Lodge omgående kontaktes. Bliver Thula Private lodge ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation. Mange større eller mindre problemer kan løses ved en enkelt opringning eller en email.

Jeg, undertegnede, er enig i, at i:
“Klient” betyder den undertegnede part såvel som hans / hendes ægtefælle, fælles lovkone / mand, børn (uanset om de er mindreårige eller voksne), enhver anden forsørger, arvinger, formynder, eksekutører, administratorer, tredjepart eller tildeler;
“Leverandør” betyder entreprenør, underleverandør, tjenesteudbyder eller anden person, som selskabet træffer arrangementer med at levere varer eller tjenester til kunder i forbindelse med en Tour, herunder sådan leverandørens agenter, repræsentanter for enhver form, associerede selskaber, datterselskaber, datterselskaber, holding selskaber, aktionærer, direktører og ansatte; 

Brug af ordet “inklusive” skal ikke fortolkes som at begrænse betydningen af ​​ordene der går dertil til et eller flere ord eller eksempler, der følger det, og betydningen af ​​de generelle ord vil ikke være begrænset af brugen af ​​mere specifikke ord (dvs. eiusdem generis-reglen anvendes ikke i fortolkningen af ​​dette dokument). 

Jeg anerkender og forstår:
De reelle farer og risici, der er forbundet med dyrelivsområder, vildt- og naturreservater og vildhytter (som kan være beliggende i uindhegnede vilde områder) 

De farer og risici, der er forbundet med bassiner, floder, vandløb, søer og andre vandmasser, der kan blive påvirket af uforudsigeligt vejr, tidevand og andre omstændigheder, og som muligvis ikke har effektive advarsels- eller kontrolsystemer, der kan forventes i første verden jurisdiktioner; 

De reelle farer og risici, der er forbundet med forskellige former for rejser på fjerntliggende steder, som normalt har dårligt vedligeholdt infrastruktur; 

Faren og risikoen for at lide legemsbeskadigelse, personskade, sygdom, død, skader samt tab af eller materielle skader, der kan opstå som følge af et møde med eller tilstedeværelse af vilde, farlige eller uforudsigelige dyr (herunder fugle, pattedyr , amfibier,
krybdyr, fisk og insekter) såvel som udbredelsen af ​​smitsomme, tropiske og andre sygdomme og lignende sundhedsfarer; 

Risikoen forbundet med uudviklede eller delvist udviklede lande og jurisdiktioner, herunder terrorhandlinger, utilgængeligheden af pålidelig elektricitet og kommunikation og problemer forbundet med begrænsede eller utilgængelige tjenester inden for sundhed, sikkerhed og sikkerhed; 

Jeg anerkender og accepterer, at:
Virksomheden er ikke ansvarlig over for mig med hensyn til eventuelle skader, tab eller forpligtelser, der pådrages af mig som følge af eller i forbindelse med Touren. Uanset noget andet indeholdt heri er selskabet ikke ansvarligt for straffeskade, indirekte skader, følgeskader, tab af fortjeneste, tredjeparts krav eller krav, der er pålagt mig ved love eller vedtægter for lande uden for Republikken Sydafrika. 

Virksomheden er ikke ansvarlig for skader, tab eller andre beløb, som jeg har aftalt, afviklet eller kompromitteret uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet, eller som jeg på anden måde er kontraktligt forpligtet til at betale til nogen anden person eller enhed. 

Virksomheden er ikke ansvarlig eller ansvarlig over for mig for direkte eller indirekte skader eller tab af nogen art, herunder skader, der opstår som følge af personskade eller død eller tab eller skade på en ejendom, medmindre dette er forårsaget af selskabets hensynsløshed eller forsætlig forseelse (uanset årsagen til sådan skade, død, tab eller skade). 

Jeg skadesløsgør, holder uskadelig og udtrykkeligt fritager og frigiver Selskabet for enhver og enhver forpligtelse og krav, der opstår af en hvilken som helst årsag, herunder dem, der er relateret (enten direkte eller indirekte) til min, og mine afhængiges deltagelse i Touren. 

Jeg giver afkald på og opgiver alle forpligtelser og krav af enhver art, uanset hvilken som helst opståen, som jeg måtte have over for virksomheden, og frigiver selskabet mod ethvert ansvar og krav, der måtte opstå eller tilfalde mig. 

Jeg binder hermed mine afhængige, arvinger, tillidsfolk, eksekutører, administratorer, tredjepart og / eller tildeler vilkårene og betingelserne for dette dokument. Jeg garanterer endvidere, at jeg er behørigt autoriseret til at binde mine mindre børn, der ledsager mig på denne Tour (hvis nogen) til de vilkår og betingelser, der er beskrevet heri.

Bestilling:

Bestiller du dit ophold mere en 30 dage frem, betales et depositum på 50%. 30 dage før check ind modtager du en mail med betalings anmodning på det resterende beløb.
Denne anmodning har du 5 dage til at betale, sker dette ikke bliver din booking annulleret, og dit depositum bortfalder.

Open chat
Send a message to Thula Private Lodge
Contact Thula Private Lodge her
Hi welcome to Thula Private Lodge
Do you need an overnight stay in one of our unique chalets